Parshas Bo

Shiur 1 5771 

Shiur 2 5772 

Shiur 3 5773 

Shiur 4 5774